• Zwroty i Reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 2. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadku:

 3. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od umowy

 4. w którym cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od sprzedawcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy – np. sprzedaż walut obcych;

 5. w którym przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

 6. w którym przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 7. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 8. w który, przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, jeśli ich cena została uzgodniona podczas zawarcia umowy sprzedaży, dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a wartość zależy od wahań na rynku, pozostających poza kontrolą Sprzedawcy

 9. w którym Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca przyjechał do niegow celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji

 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

 11. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 12. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

 13. dla umowy która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,

 14. dla umowy która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

 15. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 16. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres email biurchem@wp.pl nia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 17. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 18. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na jego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 19. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 20. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

 21. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 22. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 23. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 24. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

 25. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Jeśli konsument zdecyduje się na zwrot tak zużytego towaru, Sprzedawca może domagać się od niego odpowiedniej rekompensaty.

 26. Zwrot towaru następuje na adres: Biurchem Trzebnica Wojciech Przybycień Ul. Św. Jadwigi 19c 55-100 Trzebnica

 1. Reklamacje

 

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi towar zgodny z zawartą umową.

 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi konsumenckiej za niezgodność towaru z gwarancją lub zawartą umową na zasadach określonych w przepisach Ustawy o prawach konsumenta.

 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, która ujawni się w terminie 2 lat od dnia jego dostarczenia, chyba że określony przez sprzedawcę termin przydatności towaru do użycia będzie dłuższy. Konsument ma 6 lat od momentu wykrycia niezgodności na wystąpienie z żądaniem.

 4. Towary prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do produktu.

 5. W stosunku do Użytkowników będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

 6. Jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową, Konsument może, zażądać jego naprawy lub wymiany Towaru na zgodny z umową.

 7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może, niezależnie od żądań, o których mowa powyżej, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, jeśli:

 8. Sprzedawca odmówił doprowadzenia do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę̨ lub naprawę̨,

 9. Sprzedawca nie doprowadził do zgodności towaru z umową poprzez jego wymianę̨ lub naprawę̨ stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta,

 10. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową,

 11. Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego żądania jego naprawy lub wymiany na towar zgodny z umową

 12. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 13. Sprzedawcy przysługuje prawo „zamiany” żądania Konsumenta w zakresie wymiany lub naprawy towaru w przypadku, gdy wymiana lub naprawa towaru nie będzie możliwa lub będzie zbyt kosztowna.

 14. Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację, naprawić Towar lub wymienić Towar na wolny od wad w możliwie najkrótszym terminie, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Ustawy o prawach konsumenta.

 15. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy zwróci temu Konsumentowi cenę należną wskutek skorzystania przez niego z prawa odstąpienia od umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny. Zwrot ceny nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument ten wyraźnie zgodził się̨ na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się̨ dla niego z żadnymi kosztami.

 16. W przypadkach nie wymienionych w Regulaminie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami Ustawy o prawach konsumenta

 17. Reklamacje można składać w szczególności poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na biurchem@wp.pl

 18. Zgłoszenia można również składać pisemnie na adres Biurchem Trzebnica Wojciech Przybycień Ul. Św. Jadwigi 19c 55-100 Trzebnica

 19. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane ułatwiające jej rozpoznanie:

 20. oznaczenie Konsumenta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie adres do korespondencji (pocztowej),

 21. numer zamówienia, którego dotyczy zgłoszenie,

 22. przedmiot reklamacji,

 23. okoliczności uzasadniające reklamację,

 24. żądanie Konsumenta.

 25. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.

 26. Reklamacje dotyczące Sklepu, w szczególności dotyczące Towarów rozpatruje Sprzedawca

 27. Sprzedawca ustosunkuje się do prawidłowo złożonej reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udziela Konsumentowi odpowiedzi drogą elektroniczną (na wskazany w reklamacji adres poczty elektronicznej) albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Brak odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji uważa się̨ za jej uwzględnienie przez Sprzedawcę.

 28. Odbiór towaru objętego reklamacją od Konsumenta odbywa się na koszt Sprzedawcy.

 29. Powyższe zapisy dotyczące reklamacji nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży produktów uszkodzonych lub wybrakowanych których niezgodność z umową została dokładnie opisana i udokumentowana przez Sprzedawcę w karcie produktu, a Konsument w momencie jego zakupu oświadczył, że został poinformowany przez Sprzedawcę o niespełnianiu przez nabywany przez niego towar części wymogów zgodności z umową sprzedaży, o których mowa w ustawie o prawach konsumenta, oraz akceptuję brak zgodności nabywanego towaru z umową sprzedaży w zakresie wymogów wskazanych w opisie towaru w sklepie internetowym Sprzedawcy.

  WZÓR PRZYKŁADOWEGO FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

   

  ………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

   

  ……………………………………………..

  ……………………………………………..

  ……………………………………………..

  (imie, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail)

   

  Dane Sklepu

  ………………………………………………

  ………………………………………………

  ………………………………………………

   

   

   

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

   

  Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Data odbioru (przedmiotu zamówienia)/złożenia zamówienia…………………………………………………………….

  Numer zamówienia…………………………………………………………………………………………………………….

   

   

   

  ……………………………

  podpis składającego oświadczenie

  (tylko jeśli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)

   

   

   

   

   

   

   

   

  WZÓR PRZYKŁADOWEGO FORMULARZA REKLAMACJI

  ………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

   

  ……………………………………………..

  ……………………………………………..

  ……………………………………………..

  (imie, nazwisko, adres użytkownika, adres e-mail)

   

  Dane Sklepu

  ………………………………………………

  ………………………………………………

  ………………………………………………

   

  REKLAMACJA PRODUKTU

   

  Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………………..… produkt jest niezgodny z umową. Niezgodność stwierdzona w dniu ………………………………….. polega na………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  Produkt którego dotyczy reklamacja ………………………………………………………………………………………..

  Numer zamówienia…………………………………………………………………………………………………………….

  Z uwagi na powyższe, żądam:

  • wymiany towaru na nowy*

  • nieodpłatną naprawę towaru*

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres*

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….*

   

   

  ……………………………

  podpis składającego reklamację

  (tylko jeśli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)

   

   

   

  *niepotrzebne skreślić